Ordliste

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | p | q | r | s | t | u | x

AI -  Applikasjonsidentifikator, brukes til å angi hvilke informasjoner som inngår i GS1-128
AIDC -  Automatic Identification Data Capture - Metode for samling av data (datafangst). Samlebetegnelse for programvare og utstyr for å printe, skrive og lese f.eks strekkode og rfid.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:37:"Automatic Identification Data Capture";}
ASN -  Advanced Shipping Notice - Elektronisk pakkseddel
- Synonyms: a:1:{i:0;s:24:"Advanced Shipping Notice";}
B2B -  Business to business - Handel eller samarbeid mellom to bedrifter.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:20:"Business to business";}
B2C -  Business to consumer - Handel mellom en bedrift og kunde/sluttbruker.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:20:"Business to consumer";}
Blandingspall -  En godkjent pall (800*1200 mm) med ytteremballasje tilhørende flere ulike artikkelnummer.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:12:"Mixed pallet";}
Brekkasje -  Brekkasje, det at gods under transport er slått eller brukket i stykker, i motsetning til at det har lidd skade på annen måte, f.eks. vann- eller brannskade.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:8:"Breakage";}
Consigment number -  Brukes i Norge for å nummerere fraktbrev.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:8:"Breakage";}
D-pak -  Detaljistpakning - Pakningsnivå som normalt er bestillbar enhet.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:12:"Trading Unit";}
DataMatrix -  Todimensjonal strekkode. Eneste 2D kode som er godkjent brukt i helsesektoren.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:8:"Breakage";}
DESADV -  Despatch Advice - Elektronisk pakkseddel
- Synonyms: a:1:{i:0;s:8:"Breakage";}
Destruksjon -  Destruksjon er uskadeliggjøring av avfall på kontrollert måte i godkjent anlegg. Destruksjon av produkter kan pålegges i vedtak fra Mattilsynet, for eksempel for å hindre spredning av smittestoffer.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:11:"Destruction";}
DLF -  Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) er felles forum for leverandører av forbruksvarer, med fokus på merkevarer.
DMF -  Dagligvarehandelens miljøforum - Et forum innen dagligvarehandelen, for koordinering av felles utfordringer knyttet til bærekraftig transport og redusert miljøbelastning, med fokus på verdikjedeoptimalisering der logistikk, emballasje og lastbærere vurderes.
e2b -  Forum av selskaper for utbredelse av elektroniske fakturaer. Se www.e2b.no
- Synonyms: a:1:{i:0;s:12:"Trading Unit";}
EANCOM -  European Article Number Communication - GS1 standard (språk som benyttes) for oversendelse av EDI filer.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:37:"European Article Number Communication";}
eCom -  Betegnelse for elektroniske handelsmeldinger.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:37:"European Article Number Communication";}
ECR -  Efficent Consumer Response - Forbrukerstyrt effektivitet
- Synonyms: a:1:{i:0;s:26:"Efficent Consumer Response";}
EDI -  Electronic Data Interchange - Elektronisk datautveksling
- Synonyms: a:1:{i:0;s:27:"Electronic Data Interchange";}
EDIFACT -  Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport - Internasjonal standard for elektroniske handelsmeldinger.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:69:"Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport";}
ENVA -  Klassifiseringsstandard
- Synonyms: a:1:{i:0;s:69:"Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport";}
EPC -  Electronic Product Code - Nummersystem for identifisering av produkter i en RFID-brikke.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:23:"Electronic Product Code";}
EPCIS -  EPC Information Services - EPCglobal sine standarder for grensesnitt for datafangst, spørring på data og databaselagring.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:24:"EPC Information Services";}
EPD -  Elektronisk Produkt Database - Data Pool for Masterdata driftet av Tradesolution AS.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:28:"Elektronisk Produkt Database";}
ERP -  Enterprise Resource Planning - Programvare for styring av en bedrifts produksjon, kjøp, salg og lager.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:28:"Enterprise Resource Planning";}
Ex Works -  Leveringsstedet er selgers fabrikk eller lager, slik at fortransporten også er for kjøpers regning og risiko.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:28:"Enterprise Resource Planning";}
F-pak -  Forbrukerpakning
- Synonyms: a:1:{i:0;s:13:"Consumer Unit";}
Fraktbrevnummer -  Brukes i Norge for å nummerere fraktbrev.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:18:"Consignment Number";}
Frigivelse av vare -  Når en krisesituasjon er under kontroll, og produktene i markedet trygt kan distribueres i verdikjeden og selges til forbruker, skal alle involverte parter informeres om dette.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:18:"Consignment Number";}
GDSN -  Global Data Syncronisation Network
- Synonyms: a:1:{i:0;s:18:"Consignment Number";}
GEPIR -  GS1 Electronic Party Information Registry - Søkeverktøy for å finne varemerkeeier.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:41:"GS1 Electronic Party Information Registry";}
GIAI -  Global Individual Asset Identifier - Identifikasjon av flyttbare verdier. Maskiner, utstyr og lignende.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:34:"Global Individual Asset Identifier";}
GINC -  Global Identification Number for Consignment - Fraktbrevnummer.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:44:"Global Identification Number for Consignment";}
GLN -  Global Location Number - Tidligere lokasjonsnummer. Standard for identifisering av selskaper, avdelinger etc.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:22:"Global Location Number";}
GPC -  Global Product Classification - Klassifiseringsstandard
- Synonyms: a:1:{i:0;s:22:"Global Location Number";}
GRAI -  Global Returnable Asset Identifier - Nummerserie for returnerbare lastbærere (f.eks pall).
- Synonyms: a:1:{i:0;s:22:"Global Location Number";}
GS1 Databar -  Strekkodesymbol
- Synonyms: a:1:{i:0;s:22:"Global Location Number";}
GS1 DataMatrix -  Strekkodesymbol, 2D strekkode. (http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix)
- Synonyms: a:1:{i:0;s:22:"Global Location Number";}
GS1 EANCOM -  GS1 standard for elektroniske handelsmeldinger.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:22:"Global Location Number";}
GS1 Leverandørnummer -  Tildeles kunder av GS1 og brukes for å bygge opp bla. GTIN og SSCC
- Synonyms: a:1:{i:0;s:14:"Company prefix";}
GS1 XML -  eXtensible Markup Language - GS1 standard for elektroniske handelsmeldinger
- Synonyms: a:1:{i:0;s:14:"Company prefix";}
GSRN -  Global Service Relation Number - Nummerstandard. Brukes i Norge for identifisering av målepunkter i kraftbransjen.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:14:"Company prefix";}
GTIN -  Global Trade Item Number - Tidligere EAN-nummer. Nummerstandard for produkter.
- Synonyms: a:4:{i:0;s:6:"GTIN-8";i:1;s:7:"GTIN-12";i:2;s:7:"GTIN-13";i:3;s:7:"GTIN-14";}
Helsefare -  Et produkt anses som helsefarlig hvis det medfører at forventet anvendelse av et produkt gir redusert helse av akutt eller langsiktig karakter for ulike forbrukergrupper.
- Synonyms: a:4:{i:0;s:6:"GTIN-8";i:1;s:7:"GTIN-12";i:2;s:7:"GTIN-13";i:3;s:7:"GTIN-14";}
Hendelse -  En hendelse er en oppstått unormal situasjon knyttet til produkter i verdikjeden som representerer en potensiell risiko for forbruker, dyr eller miljø, bedriftens markedssituasjon eller omdømme.
- Synonyms: a:4:{i:0;s:6:"GTIN-8";i:1;s:7:"GTIN-12";i:2;s:7:"GTIN-13";i:3;s:7:"GTIN-14";}
Incoterms -  Leveringsbetingelser
- Synonyms: a:1:{i:0;s:14:"Incoterms 2012";}
ISSN -  International Standard Serial Numbering - Identifikasjonsstandard for tidsskrifter.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:14:"Incoterms 2012";}
Kaste varer -  Normalt er det ikke behov for spesialbehandling av produkter som tilbaketrekkes/tilbakekalles, og produktene kan kastes på stedet på egnet måte.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:14:"Incoterms 2012";}
Kontrollsiffer -  Siste sifferet på GTIN/SSCC. Regnes ut vha. egen algoritme (modulus 10).
- Synonyms: a:1:{i:0;s:11:"Check digit";}
Krise -  En krise er en “hendelse” hvor det er en reell risiko for at et produkt som er distribuert gjennom verdikjeden eller lansert på markedet, kan være skadelig for mennesker, dyr eller miljøet, og/eller ha alvorlig negativ innvirkning på markedssituasjonen og bedriftens omdømme.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:11:"Check digit";}
PRICAT -  Price Catalog - Pris- og salgskatalog, Meldingsformat som benyttes til og fra EPDbasen.
- Synonyms: a:1:{i:0;s:11:"Check digit";}
QR-kode -  Quick Response Barcode - Todimensjonal strekkode
- Synonyms: a:1:{i:0;s:11:"Check digit";}
RFID -  Radio Frequency Identification - Radio Frekvens Identifikasjon - Elektronisk brikke
- Synonyms: a:1:{i:0;s:11:"Check digit";}
Risiko -  Med risiko mener en sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis hendelsen inntreffer. Risikovurdering er beregning av risiko, og er en del av risikoanalysen sammen med risikohåndtering og risikokommunikasjon.
Sendingsnummer -  Brukes i Norge for å nummerere fraktbrev.
SGLN -  Serialized Global Location Number - Serialisert GLN
SGTIN -  Serialized Global Trade Item Number - Serialisert GTIN
Sperring -  Også kalt arrest eller karantene. Dersom det oppstår en hendelse hvor man ikke vet hvorvidt dette er en krisesituasjon eller ikke, kan de aktuelle produktene sperres for videre distribusjon i påvente av mer informasjon knyttet til hendelsen (laboratorieprøver og lignende).
Sporbarhet -  Sporbarhet er muligheten til å spore og følge næringsmidler, fôr, matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli, inkludert i et næringsmiddel eller fôr, gjennom alle faser av produksjonen, behandlingen og distribusjonen.
SSCC -  Serial Shipping Container Code - Standard for unik identifisering av transportenhet.
STAND -  Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF)
Strekkode EAN-13 -  Informasjonsbærer, brukes ved GTIN 13
Strekkode EAN-8 -  Informasjonsbærer, brukes ved GTIN 8
Strekkode GS1-128 -  Informasjonsbærer
Strekkode ITF -  Informasjonsbærer
Strekkode ITF-14 -  Informasjonsbærer
- Synonyms: ITF-14
Strekkode UPC-A/E -  Amerikansk standard for strekkodesymboler
- Synonyms: UPC-A/E
Tilbakekalling -  Tilbakekalling er prosedyren som iverksettes når produktet kanskje allerede har kommet ut til forbrukeren. Det er en mulig høy risiko for at produktene kan være helsefarlige. Det er avgjørende for bedriften at tilbakekallingen blir gjort kjent for offentligheten. I henhold til matloven har aktørene varslingsplikt.
- Synonyms: UPC-A/E
Tilbaketrekking -  Tiltak som skal forhindre distribusjon, fremvisning og tilbud av et produkt som er farlig for forbrukeren (Direktiv 2001/95/EC). Tilbaketrekking betyr at produktene trekkes tilbake fra distribusjonskjeden/butikk. Hensikten er å hindre at ytterligere produkter kommer ut til forbruker. Tilbaketrekking innebærer ingen form for varsling til forbruker. I enkelte tilfeller hvor produktet kan ha blitt solgt til forbruker, gjennomføres likevel bare en tilbaketrekking i distribusjonskjeden/butikk. Det forutsettes da at produktet ikke medfører noen form for helsefare og at det gjelder et lite kvantum.
- Synonyms: UPC-A/E
Ukurans -  Noe som ikke kan brukes slik det opprinnelig var tenkt. Eksempelvis utgått, ødelagt etc.
UNSPSC -  United Nations Standard Products and Services Code - Internasjonal klassifiseringsstandard
XML -  Extensible Markup Language - Språk som benyttes til oversendelse av EDI filer
Søk