Standarder

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) er etablert av aktørene i bransjen med sikte på effektivisering og kostnadsreduksjoner i vareflyten fra produsent og fram til forbruker. Utvalget skal ut fra et helhetlig syn, være initiativtakere til og arbeide med oppgaver av felles interesse innen logistikkområdet. Målet er å utarbeide og etablere anbefalinger som blir retningsgivende for samarbeidet mellom aktørene i bransjen.

I tillegg til omforente, nummererte bransjestandarder, vil STAND også publisere veiledere som aktørene frivillig kan slutte seg til.

STAND vil også påse at anbefalinger utarbeidet av andre aktører innen samme område, vil inngå i denne samlingen av anbefalinger for dagligvarebransjen.

Standardene gjelder alle kundekategorier i samarbeidet mellom DLF og DMF.

Klikk her for å laste ned brosjyren.