Ordliste – Risiko

Definisjon:
Definisjonen er forankret i EC 178/2002, Artikkel 3, men er noe forenklet. Med risiko menes sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis hendelsen inntreffer.